Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900 63 64 65

Phiếu điều chỉnh Loyalty

5. Phiếu điều chỉnh

5.1 Thêm phiếu

Trong màn phiếu điều chỉnh có thể thêm phiếu theo 2 kiểu:

  • Dạng form (Thêm mới)

  • Dạng import excel (Nhập phiếu từ excel)

    enter image description here

Note: Thành viên có trạng thái thẻ ngưng sử dụng cũng điều chỉnh điểm được

Giao diện từng màn sẽ như sau:

Dạng form

Bước 1: Click vào Thêm mới

Bước 2: Điền thông tin tiêu đề phiếu => Thêm thành viên

enter image description here

Thêm thành viên có 2 cách

Cách 1: Thêm thành viên từ danh sách

Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ tìm kiếm theo giới tính nữ => click Tìm kiếm. Chọn thành viên=> Thêm thành viên

enter image description here

Cách 2: Thêm thành viên từ excel

Tải về file mẫu => Điền mã thẻ thành viên cần điều chỉnh điểm

enter image description here

Chọn file tải lên => Thêm thành viên

enter image description here

Màn sau khi thêm thành viên thành công sẽ hiển thị

enter image description here

Tại màn này chọn thành viên cần điều chỉnh điểm nhập số điểm muốn điều chỉnh => Cộng. Có thể nhập Lý do=>Nhập. Sau đó nhấn Lưu lại

enter image description here

Click vào tiêu đề phiếu để chấp nhận hoặc từ chối phiếu điều chỉnh

enter image description here

Màn chấp nhận phiếu thành công

enter image description here

Dạng import excel

Bước 1: Click vào dấu ba chấm sau phần thêm mới, chọn nhập phiếu từ excel

Bước 2: Tải về file mẫu để xem và điền thông tin

enter image description here

Bước 3: Click vào chọn file tải lên để import

Chọn tệp cần import => Click open

enter image description here

Import thành công sẽ hiện thị như màn hình =>click Thêm mới

enter image description here

Thêm thành công màn hình sẽ hiển thị. Tại đây có thể chỉnh sửa, chấp nhận, từ chối phiếu. Muốn quay lại màn danh sách phiếu click vào 'Điều chỉnh điểm'

enter image description here

5.2 Tìm kiếm phiếu

Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ tìm kiếm theo trạng thái phiếu 'Đã điều chỉnh' => click Tìm kiếm

enter image description here

5.3 Chi tiết phiếu

Click vào dấu 3 chấm để xem chi tiết phiếu.

  • Phiếu có trạng thái 'Đã điều chỉnh' và 'Đã từ chối' chỉ cho phép chỉnh sửa tiêu đề phiếu

enter image description here

  • Phiếu có trạng thái 'Chưa điều chỉnh' có thể chỉnh sửa tiêu đề phiếu, thêm thành viên, điều chỉnh hàng loạt => Lưu thay đổi

    enter image description here

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
1900 63 64 65
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ